اوقات شرعی


اوقات شرعی : دانلود سپتامبر
اوقات شرعی : دانلود اکتبر
امروز: یکشنبه ١٣ محرّم ١٤٤٠ | 23 سپتامبر 2018
صبح 05:34
طلوع خورشید 06:53
ظهر 12:58
غروب 19:04
مغرب 19:24
نيمه شب 01:08

فردا: دوشنبه ١٤ محرّم ١٤٤٠ | 24 سپتامبر 2018
صبح 05:36
طلوع خورشید 06:55
ظهر 12:58
غروب 19:01
مغرب 19:21
نيمه شب 01:08